Zasady zwrotu przyjęte w sklepie internetowym https://homecarpets.pl

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia jej zawarcia.

 

 1. W przypadku produktów fizycznych, odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy:

Adres: Home Carpets Natalia Zeman , Krasińskiego 30, 48-300 Nysa.

lub mailowo: info@homecarpets.pl

 

 1. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który znajduje się https://homecarpets.pl/content/6-formularz-zwrotu .

 

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

 1. Koszt odesłania produktu przez Konsumenta podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 

a)    Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  poniesionych  przez  niego  dodatkowych kosztów (art. 33 pr.k.);

 

b)    Konsument  ponosi  tylko  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy,  chyba  że przedsiębiorca  zgodził  się  je  ponieść  lub  nie  poinformował  konsumenta  o konieczności poniesienia tych kosztów (art. 34 ust. 2 pr.k.);

 

 1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

     10. Konsument odsyła Produkt na adres siedziby Krasińskiego 30, 48-300 Nysa.

     11. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy licząc od dnia upływu 14-dmiowego terminu (art. 29 ust. 1 pr.k.).

     12. Od 1.1.2021 roku uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy przysługują Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który dokonał zakupu nie związanego z jego działalnością zawodową. Dlatego w formularzu odstąpienia od umowy niezbędne jest wpisanie numeru PKD, aby ustalić, czy zakup dokonany przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest związany (lub nie jest) z jej działalnością zawodową (na podstawie PKD zgłoszonego do CEIDG).

 

 

 

Zasady reklamacji przyjęte w sklepie internetowym https://homecarpets.pl

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. (art. 560 § 1 k.c.).

 

 1. Składają reklamację Konsument podaje:

 

a)    Dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej,

 

b)    Dane Produktu oraz datę zakupu,

 

c)    Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

 

d)    Zgłaszane roszczenia,

 

e)    Załącza do reklamacji dowody zakupu Produktu (paragon/faktura).

 

 1. Kompletną reklamację zawierającą powyższe informacje należy przesłać pisemnie na adres Sprzedawcy: Home Carpets Natalia Zeman, Krasińskiego 30, 48-303  Nysa.

lub mailowo: info@homecarpets.pl

 

 1. Składając reklamację Klient może się posłużyć wzorem formularza https://homecarpets.pl/content/6-formularz-zwrotu.

 

 1. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. (art. 560 § 2 k.c.).

 

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. (art. 560 § 3 k.c.).

 

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. (art. 560 § 4 k.c.).

 

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili zakupu (art. 556 (2) k.c.).

 

 1. Jeżeli Klienta będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. (art. 561(5) k.c.).

     10. Powyższe uprawnienia dotyczące Konsumenta przysługują także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.